Χρήσιμα

Χρήσιμα

Σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που θα πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας και που θα συμβάλουν σημαντικά:

 • Στον σχεδιασμό και τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού προγράμματος προσαρμοσμένου ακριβώς στα δικά σας μέτρα.
 • Στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση ζημιάς.
 • Στον ταχύτερο και ευκολότερο διακανονισμό της ζημιάς σας.
 • Στη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασφαλιστή σας και την ασφαλιστική εταιρία.
  • Να συμπληρώνετε με ειλικρίνεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται στην Πρόταση Ασφάλισης.                                 Η PRIME INSURANCE θα βασιστεί στα στοιχεία αυτά προκειμένου να σχεδιάσει όσο το δυνατό καλύτερα και να εκδώσει 
   το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, του οποίου αναπόσπαστο μέρος θα αποτελέσει η Πρόταση Ασφάλισης.
  • Να διαβάζετε πάντα τους γενικούς και ειδικούς όρους που συνοδεύουν απαραίτητα το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
   Εκεί περιγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις σας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας, καθώς και οι υποχρεώσεις 
   της ασφαλιστικής εταιρίας.
  • Να φροντίζετε να ενημερώνετε έγκαιρα την ασφαλιστική εταιρία και τον ασφαλιστή σας για οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό 
   μπορεί να προκύψει μετά την έναρξη της ασφαλιστικής σας σύμβασης, επιφέροντας σημαντική επίταση του κινδύνου.
  • Να ενημερώνετε την ασφαλιστική σας εταιρία από την πρώτη στιγμή για την σύναψη συνασφάλισης για τα ίδια ασφαλιστικά 
   συμφέροντα, ολικά ή μερικά, με άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
  • Σε περίπτωση ζημιάς, να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την διάσωση των ασφαλιζόμενων αντικειμένων και τον περιορισμό
   της ζημιάς και να συνεργάζεστε με τις αρμόδιες Αρχές, τους πραγματογνώμονες και την ασφαλιστική σας εταιρία για τη διαπίστωση
   των συνθηκών του ατυχήματος και την εκτίμηση της ζημιάς.
  • Να μην αναλαμβάνετε την οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση σε περίπτωση απαίτησης τρίτου, πριν ενημερώσετε την ασφαλιστική
   σας εταιρία και λάβετε σχετικές οδηγίες.
  • Να έχετε πάντα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου τη Βεβαίωση Ασφάλισης και κολλημένο στο παρμπρίζ το Σήμα Ασφάλισης, 
   όπως προβλέπεται από το νόμο.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (Ε.Α.Ε.Ε.) έχει συγκεντρώσει μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή πολλών καθημερινών κινδύνων, την έγκαιρή πρόληψη ατυχημάτων στο δρόμο ή στο σπίτι, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας.
Όσο απλές κι αν σας φανούν, αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας να τις διαβάσετε, έχοντας πάντα στο μυαλό σας ότι τις περισσότερες φορές αυτό που μας διαφεύγει είναι το αυτονόητο.