Επιδοματικές Καλύψεις

Επιδοματικές Καλύψεις


Παρέχονται καλύψεις ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας και ανάρρωσης (που καταβάλλεται για κάθε μέρα παραμονής στο νοσοκομείο για περίθαλψη και, στη συνέχεια, στο σπίτι για ανάρρωση) και χειρουργικού επιδόματος σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται ανεξάρτητα από τις δαπάνες νοσηλείας και καλύπτουν επικουρικά τα πάσης φύσεως συμπληρωματικά έξοδα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή μετά από αυτήν.