Τεχνικές ασφαλίσεις

Τεχνικές ασφαλίσεις

Στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων της PRIME INSURANCE έχουμε εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου, τα οποία απευθύνονται στους Ιδιώτες – ιδιοκτήτες που θέλουν να καλύψουν την ανέγερση, κατασκευή ή ανακατασκευή κτιρίων, κατοικιών ή άλλων ιδιωτικών έργων. 

Ασφάλεια Έργου

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλεια Έργου σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις και ανησυχίες όσων εμπλέκονται στην κατασκευή ή ανακατασκευή ενός έργου. Ασφαλιζόμενος είναι ο Κύριος του Έργου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης.
Πρόκειται για συμβόλαιο «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας» για έργα που δεν ξεπερνούν σε προϋπολογισμό το € 1.000.000 και διάρκεια εργασιών τα 2 χρόνια. Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη προς κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από όλη αυτήν την πολύπλευρη και πολύπλοκη δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει ζημιές στο ίδιο το έργο από εξωτερικά αίτια ή ακόμη κι από λανθασμένη μελέτη, καθώς και ευθύνες προς τρίτους και το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Στις καλύψεις του προγράμματος, εκτός από τις βασικές καλύψεις Ιδίων Ζημιών και Αστικής Ευθύνης, περιλαμβάνονται και καλύψεις για ζημιές:

 • Από απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Από λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία, ελαττωματικό υλικό
 • Στα υλικά κατασκευής

Ακόμη καλύπτονται:

 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Έξοδα άντλησης νερών

Προαιρετικά μπορούν να παρασχεθούν και οι καλύψεις για:

 • Απλή Συντήρηση  & Δοκιμαστική Λειτουργία εγκαταστάσεων & μηχανημάτων
 • Εκτεταμένη Συντήρηση  & Δοκιμαστική Λειτουργία εγκαταστάσεων & μηχανημάτων
 • Ζημιές στο συνήθη εργοταξιακό εξοπλισμό
 • Ζημιές στο μηχανικό εξοπλισμό
 • Κλοπή κατόπιν διάρρηξης
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη για τις πέραν του Ι.Κ.Α. παροχές
 • Ζημιές σε υπάρχουσα περιουσία του Κυρίου του έργου ή περιουσία υπό φύλαξη
 • Ζημιές εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας π.χ. καλωδιώσεις ΟΤΕ, σωλήνες ΕΥΔΑΠ κ.λπ.)
 • Αστική ευθύνη μεταξύ των συνασφαλισμένων μερών (Διασταυρούμενη ευθύνη – cross liability)