Ειδικός Όρος Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Ειδικός Όρος Ταξιδιωτικής Βοήθειας

[ Ειδικός Όρος Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Βοήθειας ]  ΕΟ 260

 

Οι καλύψεις και οι υπηρεσίες ταξιδιωτικής βοήθειας που δίνονται με το παρόν, παρέχονται από την συνεργαζόμενη εξειδικευμένη εταιρία βοήθειας EUROP ASSISTANCE. Η PRIME INSURANCE έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει το παρόν οποτεδήποτε, αν διακοπεί ή τροποποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, η σύμβασή της με τη συνεργαζόμενη εταιρία βοήθειας.

Οι διαδικασίες για τη χρήση των παροχών του παρόντος, εκτός από τα αναγραφόμενα στους παρακάτω όρους, περιγράφονται αναλυτικά σε ειδικό έντυπο που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.primeins.gr).

 

Άρθρο 1. Ορισμοί:

Ασφαλιζόμενος: Το φυσικό πρόσωπο που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας της PRIME INSURANCE.

Τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας: Tο Κέντρο στο οποίο απευθύνεται ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης και του οποίου ο αριθμός κλήσεως είναι: 212 212 7800.  

Τόπος συνήθους διαμονής: Ο τόπος όπου βρίσκεται η οικία του Ασφαλιζόμενου σύμφωνα με δήλωσή του.

Ασθένεια: Κάθε ξαφνική και απρόοπτη αλλοίωση της υγείας που διαπιστώνεται από αρμόδια ιατρική αρχή (όπως ορίζεται παρακάτω), που εμποδίζει την κανονική συνέχιση του ταξιδιού και δεν σχετίζεται με προϋπάρχουσα χρόνια ασθένεια.

Προσωπικό ατύχημα: Κάθε ξαφνικό, απρόοπτο και βίαιο περιστατικό, εξωτερικό προς τον Ασφαλιζόμενο και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία σοβαρής σωματικής προσβολής και εμποδίζει την ομαλή συνέχιση του ταξιδιού.

Ιατρική αρχή: Κάθε πρόσωπο που κατέχει άδεια ασκήσεως της ιατρικής σε ισχύ στη χώρα που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος όταν του συμβεί ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια.

Ιατρική μονάδα: Νοσηλευτική δομή προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση ασθένειας ή προσωπικού ατυχήματος, οριζομένων από τον ρυθμιστή γιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα γιατρό του Ασφαλισμένου.

Σωματική προσβολή: Τραύμα ή ασθένεια, η φύση των οποίων μπορεί να επιφέρει προσβολή στη ζωή του Ασφαλιζόμενου ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, εάν δεν παρασχεθεί ταχεία ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Δυσχερής θέση: Κάθε δύσκολη κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο Ασφαλιζόμενος εξαιτίας ασθένειας, προσωπικού ατυχήματος ή σωματικής προσβολής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Συντονιστής βοήθειας: Ο εκάστοτε τηλεφωνητής του Τηλεφωνικού Κέντρου Βοηθείας της Εταιρείας.

Γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης: Η Ελληνική Επικράτεια και κάθε χώρα του εξωτερικού εκτός της Αλβανίας.

 

Άρθρο 2. Έκταση της Κάλυψης

Η Εταιρία, μέσω του συνεργαζόμενης Εταιρίας Βοήθειας «EUROP ASSISTANCE», παρέχει στον Ασφαλιζόμενο υπηρεσίες ταξιδιωτικής βοήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν, με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος: (α) είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, (β) περιέρχεται σε δυσχερή θέση ευρισκόμενος σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τον τόπο συνήθους διαμονής του και, (γ) δεν απουσιάζει για περισσότερες από ενενήντα (90) συνεχόμενες ημέρες από τον τόπο συνήθους διαμονής του.

Α.  Υγειονομική Μεταφορά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισμένου ή σοβαρής σωματικής προσβολής εξαιτίας ατυχήματος, οι γιατροί της EUROP ASSISTANCE, εφόσον ειδοποιηθούν:

1)  Ενημερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία.

2)  Συνεργάζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τον θεράποντα γιατρό ή το γιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

3)  Λαμβάνουν από κοινού τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρμογή μιας ή περισσότερων  καλύψεων που περιγράφονται παρακάτω. Η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώματος στις καλύψεις βοηθείας.

Η Εταιρία, εάν παρίσταται ανάγκη, αναλαμβάνει, ανάλογα με την κατάσταση του Ασφαλιζόμενου, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του:

  • Προς μία καταλληλότερη νοσηλευτική μονάδα (Ελλάδα & Εξωτερικό).
  • Προς μία καταλληλότερη κρατική νοσηλευτική μονάδα πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη ή προς μια ιδιωτική κλινική της επιλογής του (Ελλάδα).

Β. Υγειονομικός Επαναπατρισμός (Εξωτερικό)

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου μετά από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του, από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό κέντρο πλησίον του τόπου συνήθους διαμονής του στην Ελλάδα.

Μέσα μεταφοράς

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους γιατρούς της Εταιρείας και τους θεράποντες γιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από κριτήρια ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο κατάλληλο μέσο. Στην Ευρώπη στην περίπτωση που η μεταφορά αποδειχθεί ιατρικώς αδύνατη με αεροσκάφος γραμμής, θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό υγειονομικό αεροσκάφος εφ’ όσον οι τεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Γενικές Διατάξεις

Εάν κριθεί αναγκαίο, ένας εξουσιοδοτημένος γιατρός της Εταιρίας μπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με το θεράποντα γιατρό να προβεί σε εξέταση για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της υγειονομικής μεταφοράς.

Εκτός από την περίπτωσης αποδεδειγμένης αδυναμίας, ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλουν να έλθουν σε επαφή με την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί επαναπατρισμό.

Ειδικές εξαιρέσεις στην κάλυψη υγειονομικού επαναπατρισμού

Δεν καλύπτονται:

  • Οι υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης ή κέντρα ιαματικών λουτρών, για παθήσεις που επέσυραν την παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά.
  • Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη λόγω του χρόνιου ιατρικού χαρακτήρα ή του προγενέστερου ατομικού ιατρικού ιστορικού που είναι σε γνώση του Ασφαλιζόμενου και για τις οποίες η παραμονή σε χώρα με ελλιπή νοσηλευτική υποδομή δεν συνιστάται ιατρικώς.
  • Οι ψυχικές ασθένειες.
  • Οι μη δικαιολογημένες, λόγω της κατάστασης της υγείας της Ασφαλιζόμενης, εκτρώσεις.
  • Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων.
  • Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευθούν ακινδύνως επιτόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα ενώ η μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο.

Γ. Νοσοκομειακή Περίθαλψη στο Εξωτερικό

Σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμού του Ασφαλιζόμενου στο εξωτερικό, η Εταιρεία καλύπτει αμοιβή γιατρού, έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, χειρουργείου, και κόστος φαρμάκων που χορηγήθηκαν με συνταγή του θεράποντα γιατρού. Το ανώτατο όριο κόστους της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στα € 7.400 ανά περιστατικό για κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο. Με τον επαναπατρισμό του Ασφαλιζόμενου τερματίζεται η ευθύνη της Εταιρείας και ουδεμία άλλη κάλυψη ή οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει η τελευταία για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Δ. Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου

Σε περίπτωση που η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος διαρκεί περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, η Εταιρία θέτει στη διάθεση ενός μέλους της οικογένειας ή ενός στενού συγγενούς εισιτήριο μετ’ επιστροφής σιδηροδρομικώς (Α’ θέσης) ή αεροπορικώς (Β’ θέσης), πλοίου ή λεωφορείου όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δύο προαναφερόμενα μέσα. Αεροπορικό εισιτήριο παρέχεται μόνο όταν η αντίστοιχη διαδρομή με τραίνο ή πλοίο διαρκεί περισσότερο από έξι (6) ώρες. Αναφορικά με την διαμονή σε ξενοδοχείο, για μεν την Ελλάδα καλύπτεται μέχρι €80 / ημέρα, με μέγιστο όριο πέντε ημέρες, για δε το εξωτερικό €110 / ημέρα, με μέγιστο όριο δέκα ημέρες.

Ε. Παράταση Διαμονής

Η Εταιρεία καλύπτει την παραμονή του Ασφαλιζόμενου σε ξενοδοχείο, εάν εξαιτίας ασθένειας ή τραυματισμού του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κριθεί, με ιατρική γνωμάτευση, αναγκαία η παράταση της διαμονής του εκεί, μέχρι το ποσό των 115 € την ημέρα και μέχρι πέντε (5) ημέρες.

ΣΤ. Πρόωρη Επιστροφή

Η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα επιστροφής του Ασφαλιζόμενου στη μόνιμη κατοικία του, εάν αυτός χρειαστεί να διακόψει το ταξίδι λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς του, (σύζυγος, παιδιά), εφ’ όσον  δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το μέσο μεταφοράς που είχε χρησιμοποιηθεί για το ταξίδι.  Επιπλέον, εάν ο Ασφαλιζόμενος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών και δεν υπάρχει κανείς να τον συνοδέψει, η Εταιρία παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη μόνιμη κατοικία.

Ζ. Διαβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει επείγοντα ή αναγκαία μηνύματα προς και από τον Ασφαλιζόμενο σχετικά με τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που περιγράφονται στο παρόν.

Η. Επιστροφή / Επαναπατρισμός Συνταξιδευόντων

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης που περιγράφεται στις παραγράφους Α και Β του παρόντος, η Εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν στη χώρα μόνιμης διαμονής ή στον τόπο όπου ο Ασφαλιζόμενος θα νοσηλευθεί.

Επιπλέον, εάν κάποιο μέλος της οικογένειας που συνοδεύει τον Ασφαλιζόμενο είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών και δεν υπάρχει κανένας να το συνοδεύσει, η Εταιρία παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την μόνιμη κατοικία ή τον τόπο νοσηλείας, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης στο πρόσωπο του Ασφαλιζόμενου.

Θ. Μεταφορά Σορού

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα για τις απαραίτητες διαδικασίες επαναπατρισμού και μεταφοράς της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000 €.

Ι. Απώλεια διαβατηρίου στο εξωτερικό

Η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου διαβατηρίου ή αντίστοιχου εγγράφου, καθώς επίσης και τα έξοδα διαμονής του Ασφαλιζόμενου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά ημέρα: €150, μέχρι 5 ημέρες συνολικά.

 

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις

3.1.1 Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίδουν στον Ασφαλιζόμενο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει στον εν λόγω τρίτο.

3.1.2 Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από την περίπτωση όπου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον Ασφαλιζόμενο μέσω του δικτύου των συνεργατών της, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προτείνει στον Ασφαλιζόμενο να καταβάλει ο ίδιος τη δαπάνη για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών τιμολογίων στην Εταιρία. Η Εταιρία, στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο τις εν λόγω δαπάνες επί αποδείξει, εφόσον ο Ασφαλιζόμενος έχει αποστείλει όλα τα αναγκαία παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.) και η Εταιρία έχει δώσει εγγράφως την έγκρισή της πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.

3.2 Εάν ο Ασφαλιζόμενος έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Ταξιδιωτικής Βοήθειας» με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες ή εταιρίες παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, θα δικαιούται ασφαλίσματος ή/και σχετικής αποζημίωσης αποκλειστικά και μόνο από μία εκ των προαναφερόμενων εταιριών και ειδικότερα αυτής που, σε κάθε περίπτωση, καταβάλλει το μεγαλύτερο ασφάλισμα ή/και το υψηλότερο ποσό αποζημίωσης.

3.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

3.3.1 Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό της επιλογής της ή να συνεργάζεται κατά την κρίση της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.

3.3.2 Να χρησιμοποιεί το μέσο που κατά την κρίση της ενδείκνυται για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης ασφαλιστικής καλύψεως.

 

Άρθρο 4. Ειδικές Εξαιρέσεις  

Η κατά το παρόν ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1 Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο, κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.

4.2 Εάν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης είναι αποτέλεσμα σεισμού και, γενικά, φυσικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές και εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. Με την επάνοδο των ομαλών συνθηκών η κάλυψη ισχύει κανονικά.

4.3 Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει ως συνέπεια χρόνιας κατάστασης ή πάθησης του Ασφαλιζόμενου που υπήρχαν πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

4.4 Σε περίπτωση αυτοκτονίας, απόπειρας αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμού ή συνεπειών απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού του Ασφαλιζόμενου.

4.5 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ως αποτέλεσμα εκούσιας κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση που βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση.

4.6 Σε περίπτωση που η βοήθεια συνίσταται σε προμήθεια ή εφαρμογή τεχνητών μελών σώματος ή γυαλιών, καθώς και σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμοσύνης, τοκετού ή εκδήλωσης οποιασδήποτε μορφής ψυχικής ασθένειας ή εν γένει πνευματικής διαταραχής.

4.7 Σε περίπτωση συνεπειών από τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε στοιχήματα ή αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους) κάθε φύσεως.

4.8 Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν από την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Ασφαλιζόμενου   

5.1 Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται, μόλις συμβεί περιστατικό που του δίνει το δικαίωμα να κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος:

5.1.1 Να τηλεφωνήσει αμέσως, ο ίδιος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του, στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας, στον αριθμό που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του, και να ενημερώσει πλήρως την Εταιρία για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, αναφέροντας με ακρίβεια το σημείο που βρίσκεται και το είδος των αιτούμενων υπηρεσιών. 

5.1.2 Να λάβει προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη (η οποία θα είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό φάκελο που ανοίγεται για κάθε περιστατικό) της Εταιρίας για λήψη μέτρων τα οποία δημιουργούν δαπάνες. Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων σχετικές με την ασφαλιστική περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση (η οποία θα αποδεικνύεται τόσο από την καταγεγραμμένη συνομιλία όσο και από το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου) της Εταιρίας.

5.1.3 Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα τη δαπάνη παροχής της βοήθειας. Τυχόν αμέλεια του Ασφαλιζόμενου να πράξει τούτο, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να μειώσει τις υπηρεσίες της αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των συνεπειών που προκλήθηκαν από την παράβαση από τον Ασφαλιζόμενο της υποχρέωσής του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του. Εάν αυτή η αμέλεια είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει την Εταιρία και εφόσον κάτι τέτοιο αποδειχθεί, η Εταιρία απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Ασφαλιζόμενο.

5.2 Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το παρόν, η Εταιρία απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

5.3 Οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις του Ασφαλιζόμενου κατατίθενται υποχρεωτικά  στα γραφεία της Εταιρίας.